?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

18 ապրիլի 2015 ժամը 12.00-ին
     
Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելից


18 ապրիլի 2015 ժամը 12.00-ին
Հանրահավաք-Ցույց
Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը

Կազմակերպված Համագործակցող հոլանդահայ կազմակերպությունների կողմից

Թվականը`
   Շաբաթ, 18 ապրիլի 2015, ժամը 12-ին
Վայրը`           Մեկնարկը` Սպոյպլեյն – Հաագա (Ցույց)
                        Երթ դեպի Թուրքիայի դեսպանատուն (Բողոքի քայլարշավ դեպի Մալիֆելդ)
                        Ավարտը` Մալիֆելդ – Հաագա (Ամփոփում)

Ավտոբուսներ`
Ավտոբուսներ են մեկնելու հետևյալ քաղաքներից` Almelo, Arnhem-Nijmegen, Assen-Hoogeveen, Maastricht, Roozendaal-Oosterhoud-Dordrecht, Rotterdam, Heerhugowaard-Alkemaar, Amsterdam

Հավելյալ տեղեկությունների համար` էլ. փոստ ag100jaar@gmail.com


This email message was sent to you by Abovian Armenian Cultural Association (http://www.abovian.nl) in The Hague. If you no longer wish to receive our messages please send an email to info@abovian.nl and you will be removed from the mailing list. Interested people to the Armenian issues in the Netherlands may subscribe to our mailing list by sending email toinfo@abovian.nl.
© You may cite or publish the content of this email by mentioning the source of the information.

[Spoiler (click to open)]
     
Centennial of Armenian Genocide


18 April 2015 at 12.00 noon
Demonstration
Centennial of Armenian Genocide


Organised by Joint Armenian Organisations of the Netherlands

Date:       Saturday, 18 April 2015 at 12:00 noon
Place:      Starting point: Spuiplain – The Hague (Manifestation)
               March to the Turkish Embassy (Protest March to Malieveld)
              End point: Malieveld – The Hague (Closing)


22-04-2014-The Hague