December 17th, 2013

Նախատոնական հանդես` Հաագայի «Աբովյան» կենտրոնում

Շաբաթ, 21 դեկտեմբերի 2013

Ի՞նչ`               Նախատոնական միջոցառում` երեխաների ելույթով և Ձմեռ պապիկի
                        այցելությամբ: Հրավիրում ենք բոլորին մասնակցելու այս միջոցառմանը:
                        Այս միջոցառումը կազմակերպել է Աբովյան միության ուսուցչական
                        կազմը աշակերտների ծնողների համագործակցությամբ:

Ե՞րբ                Շաբաթ, 21 դեկտեմբերի 2013, ժամը 18-ին


Նախատոնական հանդես` Հաագայի «Աբովյան» կենտրոնում


Վայրը`          Աբովյան միության կենտրոնում

                      Հասցեն` Weesperstraat 91 - Den Haag

Ծրագիրը`    Աբովյան միության մանկապատանեկան պարախմբի և հայոց լեզվի ու
                        երգի սաների ելույթը, Ձմեռ պապիկի այցելությունը նվերներով,
                        տոնական ընթրիք, աշխույժ երաժշտություն, պար:

Մուտքը`       10 եվրո մեծահասակների համար ներառյալ ընթրիք
                        Մինչև 12 տարեկան երեխանների մուտքն ազատ է

Տոմսերը`      Մուտքի և ընթրիքի տոմսերն անհրաժեշտ է պատվիրել
                       ս.թ. դեկտեմբերի 16-ից առաջ

Էլ. փոստ`     info@abovian.nl

Կայքէջ`       http://www.abovian.nl


This email message was sent to you by Abovian Armenian Cultural Association (http://www.abovian.nl) in The Hague. If you no longer wish to receive our messages please send an email to info@abovian.nl and you will be removed from the mailing list. Interested people to the Armenian issues in the Netherlands may subscribe to our mailing list by sending email to info@abovian.nl.
© You may cite or publish the content of this email by mentioning the source of the information.