?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Դենբոսի պարի խումբը

Դենբոսի հայ համայնքը կարճ ժամանակ է, որ վերակազմավորվել է, հիմնվել է Հայ եկեղեցին, գործում են տարբեր խմբակներ: ՈՒղիղ եթերով ներկայացնում ենք պարի խմբին: