niderlandakan

Սփյուռքահայ դիմորդների ընդունելության համար հատկացվել է 70 տեղ

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 1-ի N 465-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2021-2022 ուս.տարվա՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրով սփյուռքահայ դիմորդների ընդունելության համար հատկացվել է 70 տեղ: Տեղերի բաշխումը կատարվելու է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով ստեղծվող հանձնաժողովի կողմից, մրցութային կարգով, դիմորդների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության և քննարկման միջոցով: Անվճար առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրով ուսանելու համար մրցույթին կարող են մասնակցել մանկավարժական, հայագիտական և արվեստի բնագավառի մասնագիտություններով դիմող դիմորդները:

Վերոնշյալ կարգերի համաձայն դիմորդները կարող են ընդունվել նաև նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)և միջին մասնագիտական,ինչպես նաև բարձրագույն

ուսումնական հաստատություններ (բակալավրի, անընդհատ և ինտեգրացված, մագիստրոսի և ասպիրանտի կրթական ծրագրերով): Հետագա ուսուցման լեզվին չտիրապետող

սփյուռքահայերը և օտարազգի քաղաքացիները պետք է ուսուցման դասընթացն անցնեն ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատության նախապատրաստական դասընթացում, որն իրականացվում է միայն առկա ուսուցման ձևով՝ վճարովի ուսուցմամբ: Նախապատրաստական բաժնում ավարտական քննությունները հաջողությամբ հանձնած ուսանողները կհրամանագրվեն առաջին կուրս:

Անվճար առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրով առաջին կուրսում ուսանելու համար գիտելիքների ստուգումները ՀՀ ուսումնական հաստատություններում անցկացվում են ս.թ. սեպտեմբերի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 9-ն ընկած ժամանակահատվածում: Վճարովի առկաուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով առաջին կուրսում ուսանելու համար գիտելիքների ստուգումները ՀՀ ուսումնական հաստատություններում անցկացվում են ս.թ. սեպտեմբերի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում: Կից ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին

մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2021-2022 ուսումնական տարվա օտարերկրյա քաղաքացիների (այդ թվում՝ սփյուռքահայերի) ընդունելության փաստաթղթերի ներկայացման ժամանակացույցը, համալսարանական մասնագիտությունների և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ցանկը` վճարովի ուսուցման համակարգի ուսման վարձաչափերի նշումով:

Այլ մանրամասնությունների համար դիմել Նիդերլանդներում և Լյուքսեմբուրգում Հայաստանի դեսպանություն (Այս երկրներում բնակվող քաղաքացիները), կամ

  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն:


Error

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded 

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.